Här kommer nyheter &
information att uppdateras löpande

SKK INFORMERAR

Klubbverksamhet hösten 2020 

Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse, CS, känner fortsatt en stor oro inför utvecklingen av pandemin och anser att Svenska Kennelklubben ska fortsätta ta ett stort ansvar för att minska smittspridning i samhället. Var fjortonde dag kommer CS göra avstämningar och vid behov justera sina rekommendationer.
Länsklubbsutställningar ställs in till och med 31 december 2020

·Större utställningar kräver ordentlig framförhållning. Centralstyrelsen gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under hösten. Därför ställs länsklubbsutställningarna in.
Detta gäller oavsett om regeringen under denna period tar beslut om att upphäva beslut om begränsning av antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Övriga utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.

I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.

·SKK följer Riksidrottsförbundets riktlinjer, vilket bland annat innebär att tjänstgörande funktionärer inte räknas in bland deltagarna. Riktlinjerna, som tagits fram i samarbete med Polisen, säger också att man enbart behöver räkna in de deltagare som befinner på tävlingsområdet samtidigt. Det innebär att man till exempel kan ha flera startgrupper med 50 deltagare vardera spridda över dagen, så länge startgruppen före har hunnit lämna området innan nästa kommer.

 Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående gäller det nya regeringsbeslutet.JORDBRUKSVERKET INFORMERAR


SKK INFORMERAR!

2020-06-22

Till Länsklubbar Specialklubbar
Verksamhetsklubbar
Avtalsklubbar Betr. Uppdaterad information – Covid-19 
Utifrån en samlad bild av de reaktioner som kommit på SKKs Centralstyrelses (CS) uttalande kring klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020 från den 9 juni 2020 har en förnyad bedömning gjorts.
CS står kvar vid att känna en stor oro inför utvecklingen av pandemin.
CS ser även fortsatt att SKK ska ta ett stort ansvar för att bidra till minskad smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten (FHM) har infört lättnader i vissa av sina restriktioner. Den eventuella förändring av smittspridningen som kan komma att ske efter skolavslutningar och midsommarfirande avser CS att följa noga.
Avstämningar kommer att göras var 14:e dag under sommaren och vid behov justerar CS sina rekommendationer.
CS avser inte i nuläget att ändra på tillämpningen avseende hur förbudet mot allmänna tillställningar med fler än 50 personer ska ske. Detta bland annat utifrån den exponering för fler än 50 personer som olika funktionärsgrupper kan utsättas för under samma dag.
Detta ska ses som en säkerhetsmarginal för att säkerställa att förbudet efterlevs. 
Följande gäller fortsatt tillsvidare:

 Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familjemedlemmar, funktionärer, publik med flera) som kommer att närvara. Tillämpningen ska vara att det totala antalet personer som bevistar arrangemanget inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla personer är där samtidigt eller inte. Gällande anlitande av funktionärer som tillhör en riskgrupp justeras CS uttalande enligt nedan:
  Arrangerande klubb bör inte anlita funktionär som tillhör någon riskgrupp


2020-05-17
Vi har beslutat att tävlingarna om "Årets Hund" läggs på is tills vidare. Vem vet, kanske vi kan börja tävla igen senare i år och då får vi ta ett nytt beslut. Men, som sagt fr.o.m. 1 maj och tills vidare kommer inga poäng att räknas i Årets Hund. Som alla vet får vi idag bara åka max två timmar hemifrån och det slår mycket orättvist mot de som bor norrut i landet. Hur vi gör med årets hund totalt i år får vi återkomma till längre fram.


SKK INFORMERAR!

2020-05-04
Centralstyrelsen uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt
 förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna 
inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från och med nu till och med 31 maj 2020. Beslutet kan vid behov förlängas.
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.
 
Med vänlig hälsning
Kjell Svensson
Tävlings- och Utbildningschef
Tävlingsavdelningen

Besök oss på Rotebergsvägen 3, Sollentuna.
SKK följer GDPR, vill du läsa mer om SKKs hantering kan du göra det här.


Stipendium

Enligt paragraf 2 i våra stadgar står att " vi ska utbilda instruktörer, hundägare
 och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning".
 Vi har därför upprättat en utbildningsfond på 50.000 kronor där man kan söka
 bidrag på högst 5.000 kronor per person för att utbilda sig till t.ex. instruktör, BPH-
 beskrivare eller andra utbildningar som främjar rasen. Bidraget ges när du fullgjort
  din utbildning och då vill vi att du återgäldar klubben genom att hålla en kurs
 för våra medlemmar vid passande tillfälle t.ex. aktivitetsträff, rasspecial etc. där du
kan dela med dig dina kunskaper. Vi ser helst att detta sker inom ett år från
fullgjord utbildning.
Ansökan skickas till styrelsen@gardshund.com. 

 

FCI - EFTER HERNING, NU ÄR DET KLART.
2019-04-29

Nu är den dansk-svenska gårdshunden slutligt erkänd av FCI
och är nu berättigad att tävla om internationellt Certifikat (CACIB).
Ett gemensamt väl utfört arbete av både svenska och danska rasklubben
har lett fram till detta fantastiska beslut.