Mycket av sidans innehåll återfinns i pdf-format.
Här kan du ladda ner programmet gratis.

Rasklubben

Rasklubben för dansk-svensk gårdshund är en ideell förening, som bland annat har till uppgift att främja aveln av och sprida information, om den dansk-svenska gårdshunden.
Klubben bildades 1993 och har i dagsläget cirka 1800 medlemmar, spridda över hela landet.
Rasklubben erbjuder information om rasen, valphänvisning och sedan ett antal år tillbaka en årlig utställning, s.k. ”rasspecial” på varierande plats i landet. Utställningen fick officiell status år 2005.

Vad händer i klubben?

Nu har det gått några veckor sen årsmötet då klubben fick nya medlemmar i styrelsen. Själv var det 5 år sedan jag var verksam i klubbens arbete. Maja Lind, Anna Dahl och Magnus Elmvik har också suttit i styrelsen tidigare men, som sagt, mycket hinner att hända, beslut har tagits där vi inte är uppdaterade. Vi hade från början tre medlemmar i styrelsen som hade ett år kvar på sin mandattid men som plötsligt ville lämna sina förtroendeuppdrag med omedelbar verkan. Med all respekt för deras val är det olyckligt när styrelsen lämnas till medlemmar som består av personer utan kunskap om vad som är på gång och vad som har beslutats under 2016. Det finns inga rutiner att luta sig mot, ingen kunskap om vardagsarbetet som i vanliga fall lunkar på. Att Anne Hansson också avsade sina uppdrag har självklart försvårat vår situation. Anne har under många år varit klubbens hjärta, hon har varit aktiv på många håll, tidningen, valpförmedling, avelsråd m.m. och har på ett utmärkt sätt skött många av klubbens verksamheter. Jag vill passa på att tacka henne för det väl utförda, arbete hon lagt ned under åren och beklagar men får respektera att hon nu valt att lämna sina uppdrag.

Extra årsmöte är utlyst och det beror på att ett formellt misstag begicks under årsmötet. I stadgarna står det att två revisorer ska väljas av årsmötet, ordförande för det ordinarie årsmötet gav den invalda revisorn i uppdrag att knyta till sig ytterligare en revisor, vilket inte är förenligt med klubbens stadgar. Det är anledningen till att ett extra årsmöte är utlyst, det som händer på det mötet är att det kommer det att väljas in två revisorer samt en revisorssuppleant, inget annat.

Om någon undrar över något som gäller arbetet i styrelsen så hör av er till någon av oss, vi vill alla ha en klubb med insyn och öppenhet och svarar gärna på frågor och tar emot synpunkter.

Jag hoppas att ni kommer att ha lite tålamod med den nya styrelsen, vi arbetar efter bästa förmåga med att komma i kapp på många fronter. En del poster är tillsatta med nya personer, en del är fortfarande vakanta. Jag vet att det finns medlemmar som har både tid och energi att lägga ned på klubbens verksamhet vilket man göra på flera olika sätt, det som gagnar klubben och rasen är ett engagemang i klubben. Om ni vill arbeta för klubben och rasen, hör av er, vi behöver medlemmar som har olika åsikter och som vill samarbeta för rasens bästa. Om vi alla är överens om att vi har rasens bevarande, rastyp och hälsa som mål kan vi säkert komma överens om hur vi på ett konstruktivt sätt vi kommer dit. Det finns säkert fler vägar som kan leda framåt och jag vill tro att vi alla har något gott att bidra med. Själv tror jag inte på vi och dom, alla medlemmar i rasklubben förtjänar respekt och alla, både rasen, våra hundar, uppfödare, avelsintresserade och medlemmar tjänar på att sätta klubben och rasen i främsta rummet. Låt oss tillsammans skapa en klubb där alla är välkomna och kan trivas!

Susanne Fagrell

Styrelse

I en styrelse har alla olika arbetsuppgifter. I rasklubben för dansk-svensk gårdshunds styrelse finns det en tydlig arbetsbeskrivning över allas olika uppgifter och roller som gäller för var och en.
Denna arbetsbeskrivning finner du: HÄR

Här nedan ser du vilka som sitter i klubbens styrelse samt olika kommitteér och hur du kan komma i kontakt med varje enskild medlem.

Årsmöte

Klubben har årsmöte i mars månad. Den löpande verksamheten sköts av en styrelse som för närvarande består av nio ledamöter. Under sig har styrelsen diverse kommittéer och arbetsgrupper.

Kallelse till extra årsmöte

På Tånga Hed den 1 april kl 15.00

Med anledning av att det inte valdes revisorer stadgeenligt på vårt ordinarie årsmöte kallar vi nu till ett extra årsmöte där 2 revisorer och en revisorssuppleant ska väljas.

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande

 • 2. Justering av röstlängd

 • 3. Val av ordförande för mötet

 • 4. Val av sekreterare för mötet

 • 5. Val av två justerare tillika rösträknare

 • 6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst

 • 7. Fastställande av dagordningen

 • 8. Val av 2 revisorer

 • 9. Val av 1 revisorsuppleant

 • 10. Beslut om omedelbar justering av punkt 1 till 9

 • 11. Mötes avslutande

 
STYRELSEN OCH ANDRA MEDARBETARE INOM RDSG 2016
ORDFÖRANDEN
Susanne Fagrell
Tel: 070-735 03 73 , 0175-65032
Mail: susanne@gardshund.com
VICE ORDFÖRANDEN
Magnus Elmvik
Mobil: 070-620 01 24
Mail: magnus@gardshund.com
KASSÖR
Karin Bäckström
Mobil: 070-232 57 79
Mail: karin@gardshund.com
SEKRETERARE
Åsa Quarfordt
Tel: 070-618 06 75, 0587-703 74
Mail: asa@gardshund.com
LEDAMOT
Maja Lind
Mobil: 070-926 66 11
Mail: maja@gardshund.com
LEDAMOT & MEDLEMSHANTERING
 
 
LEDAMOT
Irene Alvarsson
Mobil: 076-245 54 06
Mail: irene@gardshund.com
LEDAMOT
Anna Dahl
Mobil: 073-312 41 22
Mail: anna@gardshund.com
REVISOR
 
 
VALPHÄNVISARE &
OMPLACERING
Susanne Lind
Tel: 076-105 98 86 vardagar 13.00 - 18.00
Mail: valpompl@gardshund.com
VALPHÄNVISARE &
OMPLACERING
Lena Hilmersson
Tel: 070-697 70 56 vardagar 18.00-21.00
Mail: valpompl@gardshund.com

Upp

Protokoll

Under varje styrelsemöte skrivs alltid protokoll och dessa kan du sedan läsa här nedan. Du finner även styrelserapporter här.
De öppnas i ett nytt fönster och du kan då välja att läsa via webben och/eller ladda ner pdf:n till din dator. (Antingen högerklickar du och väljer Spara som eller via symbolen i nedre högra hörnet på skärmen.)

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Upp

Klubbstadgar

Här finner du Klubbstadgar

Är Du intresserad av föreningsarbete?

Vår klubbs styrelse är i behov av några nya ansikten då mandattiden för några av styrelsemedlemmarna tar slut vid kommande årsmöte 2016. Känner Du någon som Du tycker vore lämplig, eller är Du själv intresserad?
Föreslå då gärna den eller de personerna, eller anmäl Ditt eget intresse, till oss i valberedningen. Kom ihåg att alla medlemmar bär ansvar för klubbens framåtskridande.
Var med och arbeta för våra gemensamma mål runt vår ras, den dansk-svenska gårdshunden.

VALBEREDNING
Monica Rehnberg Mail Tel: 0220-135 73 Sammankallande
Susanna Sveed Mail Tel: 070-591 70 42
Sofia Westergren Larsen Mail Tel: 073-671 71 95

Upp

Bli medlem

Rasklubben ordnar också olika aktiviteter för klubbmedlemmar, och som medlem får du även klubbens tidning GÅRDSHUNDEN fyra gånger per år.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 270 kr/år och person. För övrig vuxen boende på samma adress, familjemedlem, är avgiften 80 kr/år och person.

Utlandsmedlem betalar 350 kr/år och per person.
Vid betalning från utlandet behövs följande uppgifter:
IBAN: SE92 9500 0099 6042 0244 3331
SWIFT: NDEASESS

Rullande medlemskap tillämpas, vilket innebär att om du går in som medlem i september är du medlem t o m augusti året därpå. Du får automatiskt ett inbetalningskort när ditt medlemskap närmar sig sitt slut.

Klubbens plusgiro 24 43 33-1.
Skriv namn, adress och telefonnummer, samt att det gäller ansökan om medlemskap på postgirotalongen.
Cirka två veckor efter att klubben fått pengarna kommer det ett "Välkommen till klubben" brev.

Gåvomedlemskap

Ett gåvomedlemskap kostar 125 kr per valpköpare och år, och kan ej kan ges till valpköpare som redan är medlem i klubben.
Avgiften erläggs av uppfödaren och pengarna sätts in på klubbens plusgiro 24 43 33-1. Uppge fullständigt namn, kennelnamn och att det gäller gåvomedlemskap.
Skriv valpköparens namn, adress och telefonnummer tillsammans med registrerings nummer och namn på dennes valp.
Uppgifterna skickas till; karin@gardshund.com

Upp

 • Raslogga             

 • Barn med hund

  Barn med hund

 • Årets junior 2010

  Årets junior 2010

 • Njuter i solen

  Njuter i solen

 • Gillar agility

  Gillar agility

 • Valp mitt i språnget

  Valp mitt i språnget

 • Nospussas

  Nospussas

 • Mitt bland hönsen

  Mitt bland hönsen

 • Full i bus

  Full i bus

 • Går fint

  Går fint

 • Maskroshund

  Maskroshund

 • Badar

  Badar

 • Badar

  Balans

 • Badar

  Pinne är gott

 • Badar

  Spaning pågår

 • Badar

  Njutare

 • Badar

  Båtsman