Primär linsluxation (PLL).

Bakgrund

Det finns en ögonsjukdom hos hund som heter primär linsluxation (PLL). Den finns hos många hundraser, men är mer vanligt förekommande hos vissa terriers och terrierliknande raser. Sjukdomen leder till stort lidande för de drabbade hundarna och måste ses som allvarlig.

Det normala ögats lins är upphängd i zonulatrådar som fäster runtom linsen och i ciliarmuskeln (se bild).
Vid PLL bryts zonulatrådarna som håller linsen på plats ned. Linsen kan då flyttas helt eller delvis ur sitt läge. Denna lägesrubbning av linsen kallas luxation. PLL är mycket smärtsamt och orsakar blindhet när linsen flyttas ur sitt läge.

Primär linsluxation (PLL) är ärftlig, men linsluxation kan också uppkomma genom t ex trauma eller kronisk inflammation, så kallad sekundär linsluxation. Därför kan linsluxation också drabba genetiskt fria hundar. Det går inte att skilja dessa två typer av linsluxation med hjälp av symptom. De första kliniska tecknen på PLL upptäcks ofta vid cirka 20 månaders ålder och komplett linslossning uppträder vanligtvis i åldern 3 till 8 år.

PLL är alltså ärftlig och orsakas av en mutation i genen ADAMTS17. Denna gen kodar för ett protein som är en del av byggstenarna i zonulatrådarna. När genen är muterad ger den ett defekt protein. PLL nedärvs autosomalt recessivt. Detta innebär att drabbade hundar har fått en muterad gen (allel) både från modern och fadern. Därför måste båda föräldrarna bära minst en muterad allel.

I Sverige finns något enstaka fall av linsluxation hos dansk-svensk gårdshund inrapporterat till Rasklubben, men det är inte fastställt att det rör sig om den ärftliga formen. Under hösten har flera hundar gentestats för PLL och det har framkommot att några hundar som är nära släkt med varandra är bärare av PLL (N/PLL). 

Det finns validerade gentest för DSG för ADAMTS17-mutation hos många laboratorier för veterinär klinisk diagnostik. Enligt flera av dessa laboratorier kan också cirka 2 - 20% av bärarna (N/PLL) komma att utveckla PLL. Dessa uppgifter kommer från en studie publicerad i Investigative Ophthalmology & Visual Science (Farias et al. 2010).

Rasklubben har varit i kontakt med huvudförfattaren till denna artikel, Dr Cathryn Mellersh. Hon berättar att hennes forskargrupp har följt upp denna studie från 2010 med otaliga kontakter med ögonspecialister och att de inte har sett någon ökad risk för bärare (N/PLL) att utveckla sjukdom hos någon annan ras än hos miniature bullterrier och

 Lancashire heeler. Den ökade risken hos dessa två raser beror sannolikt på ytterligare okända genetiska faktorer. Dessa observationer finns tyvärr inte publicerade.

Sannolikt finns det ingen ökad risk hos dansk-svensk gårdshund för att bärare (N/PLL) ska utveckla sjukdom. För att helt säkerställa detta skulle en studie med ögonlysning av äldre bärare behöva göras. Eftersom vi har så få bärare i rasen blir en sådan studie svår att genomföra. 

Vägen framåt

Om det vore så att vi har en stor utbredning av mutationen skulle vi troligen ha sett flera fall av PLL i Sverige eftersom dansk-svenska gårdshundar har en hög medelålder och vi har en population på ca 8000 hundar i Sverige. Vi har också tillgång till omfattande försäkringsstatistik där inget tyder på ögonproblem i rasen. Detta sammantaget tyder på att vi har en liten utbredning av mutationen i rasen, men vi behöver undersöka om detta verkligen stämmer.

För att kunna kartlägga utbredningen och få en uppfattning om spridningens omfattning hos dansk-svensk gårdshund i Sverige uppmuntrar Rasklubben att så många avelsdjur som möjligt PLL-testas under 2020 och 2021. Under denna tid rekommenderas fortsatt att inte använda bärare (N/PLL) i avel. Om bärare identifieras bör bärarens föräldrar testas och alla kullsyskon och avkommor som har gått i avel bör också testas.

Visar det sig att mutationen är frekvent förekommande så tyder det på att bärare (N/PLL) inte blir sjuka (eftersom vi har så få fall av PLL hos DSG i Sverige) och bärare bör kunna tillåtas i avel. Om vi däremot ser att mutationen är sällsynt så bör avelsrekommendationerna kvarstå och det blir heller inget problem att utesluta de få bärare som identifierats från avel. En sådan här kartläggning kan också visa om några linjer är extra drabbade. När tillräckligt stort underlag finns, kan beslut tas om vi kan rekommendera avel på bärare av PLL eller inte. 

Vi påminner om att alla som får veta att deras hund är affekterad (PLL/PLL) eller bärare (N/PLL) är skyldiga att informera berörda parter helt enligt SKKs grundregler.

Kom ihåg att rapportera in testresultatet till Rasklubben, till Arbetsgruppen för avelsfrågor. Även de hundar som är fria och alltså N/N, homozygoter för vildtypen av genen, ska rapporteras in till Rasklubben. Vi kommer att upprätta en lista över testade hundar som uppfödare och andra intresserade kan få ta del av.

Avslutningsvis vill vi tacka alla uppfödare och vanliga hundägare som lägger ner tid och pengar på att testa sina hundar för att hålla vår ras fortsatt frisk och sund!


Hur du går tillväga för att testa din hund för mutation i ADAMTS17 (PLL-test) 

Testning kan göras via olika laboratorier. Rasklubbens råd är att testa via Laboklin (laboklin.com) som har visat sig vara snabba och pålitliga. 

Ett blodprov taget hos veterinär, som kan intyga hundens identitet, krävs för testet. Blodprovet måste vara minst 1mL blod i ett lila EDTA-rör. Vissa klinker ordnar allting – andra kliniker kräver att man ”förköper” sin analys hos Laboklin. Kolla med din klinik hur de gör.

Ta gärna med SKKs DNA-remiss, så kan din hunds provresultat eventuellt i framtiden registreras officiellt hos SKK. https://www.skk.se/sv/SKK-klinikwebb/DNA-test/Tester-som-SKK-registrerar/ 

Hur gör jag i praktiken för att DNA-testa min hund?

1.       Ring din veterinärklinik och kolla om de kan hjälpa dig att testa din hund, fråga om de kan ta blodprov på din hund.

(Svabb-test är möjliga att utföra, men rekommenderas inte då det dels finns risk för att provet inte innehåller tillräckligt mycket DNA för att testet ska kunna genomföras, dels måste hunden isoleras enligt särskilda rekommendationer innan provtagning).

2.       Beställ test-kit från Laboklin - https://www.laboklin.co.uk/laboklin/  Testet betalas när man beställer det on-line. Detaljerade instruktioner för on - line beställning hos Laboklin kommer nedanför.

3.       Boka tid hos din veterinär.

4.       Skriv ut remissen från SKK så att testet i framtiden kan registreras på SKK, https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/ovriga-tester/

5.       Åk till veterinären, ta med förbeställt test-kit om din veterinär inte tillhandahåller den servicen, stamtavla och SKK remiss. Kliniken tar testet på korrekt sätt, kontrollerar hundens identitet, och fyller i alla dokumenten du tagit med, och kliniken skickar in provet.

6.       När du efter några dagar fått ditt resultat skickar du in det till rasklubbens avelsråd. Även resultat N/N (Clear) ska skickas in.

7.       Om din hund är affekterad (PLL/PLL) eller bärare (N/PLL) måste du informera ägarna till föräldrar, helsyskon och avkommor.

8.       Skicka in testsvar och remiss till SKK. 

Förbeställning av PLL-test hos Laboklin

1.       Gå in på https://laboklin.com/se/products/genetics/

2.       Klicka på ”Genetic test for dogs” ungefär mitt på sidan.

3.       Scrolla ner lite på sidan och tryck på ”Order genetic test now” (i rött).

4.       Ny sida kommer upp där det står ”Online order”. Där Väljer du 1. Select species: Tryck på Dog (uppe i menyfältet).

5.       Ny sida kommer upp. Där väljer du 2. Select breed: Genom att dra den röda markören åt höger så kommer du till ”Danish-swedish farmdog”. Där trycker du på namnet så det blir markerat.

6.       Ny sida kommer upp där du ser att det står 3. Select genetic test. Där markerar du rutan för ”Primary Lens Luxation (PLL)”.

7.       Kostnad 58 euro.

8.       Beroende på vad du har avtalat med din veterinär så kan du också behöva beställa transportmaterial. I så fall: Scrolla längst ner på sidan 4. markera rutan för ”Do you need shipping materials”.

9.       Gå sedan högst upp på sidan. Där står ”mitt konto”. Logga in/registrera tryck där och följ instruktionerna.

10.   Glöm ej gå in i kundvagnen och betala för ditt test.

 


Avelsrekommendationer gällande PLL

Hundar kliniskt diagnosticerade med PLL och deras föräldrar, avkomma och helsyskon

·         Hund som är kliniskt diagnosticerad med PLL ska ej användas i avel.

·         PLL kan uppkomma av andra orsaker än mutation i ADAMTS17. Därför kan föräldrar, avkomma och helsyskon till hund som har diagnostiserats med PLL användas i avel om de med DNA-test visats vara fria (N/N).

Hundar som har DNA-testats och har ADAMTS17-mutationen i dubbel uppsättning (PLL/PLL) och deras föräldrar, avkomma och helsyskon

·         Hundar som har DNA-testats och har ADAMTS17-mutationen i dubbel uppsättning (PLL/PLL) ska ej användas i avel.

·         Föräldrar och avkomma till hund som har ADAMTS17-mutationen i dubbel uppsättning (PLL/PLL), bör ej användas i avel.

·         Helsyskon till hund som har ADAMTS17-mutationen i dubbel uppsättning, (PLL/PLL), bör endast användas i avel om de med DNA-test visats vara fria (N/N).

Hundar som har DNA-testats och är bärare av ADAMTS17-mutationen (N/PLL) och deras föräldrar, avkomma och helsyskon

·         Hundar som har DNA-testats och är bärare av ADAMTS17-mutationen (N/PLL) bör ej användas i avel.

·         Föräldrar, avkomma och helsyskon till hund som är bärare av ADAMTS17-mutationen, (N/PLL), bör endast användas i avel om de med DNA-test visats vara fria (N/N).